કારોબારી સમિતિ

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

૧. કારોબારી સમિતિ
ક્રમ  ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી અશોકભાઇ રતિલાલ ખલાસી ચેરમેનશ્રી
  શ્રી વસંતભાઈ ચીમનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ શીલ્પાબેન રાજેશભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ પિન્કીબેન કેતનકુમાર રાણા  સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ  સભ્યશ્રી
  શ્રી વિજયસિંહ ચંદુભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી
૧૦   શ્રી મુકેશભાઈ શંકરભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી
૧૧   શ્રીમતિ નિશાદબાનુ મોહંમદ સોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી