ડ્રેનેજ સમિતિ

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

૩. ડ્રેનેજ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રીમતિ નિશાદબાનુ મોહંમદ સોએબ મનસુરી   ચેરમેનશ્રી
  શ્રીમતિ ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ મંજુલાબેન કિશોરભાઈ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ પરિમલાબેન ભદ્રિકકુમાર શાહ સભ્યશ્રી