એકાઉન્ટ

 

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ - ૧ થી ૭

ફાઇનાન્સ કમિટી મળ્યા તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૦ (ઠરાવ નં. ૧)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી ૩૦-૦૬-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ - ૧ થી ૭

ફાઇનાન્સ કમિટી મળ્યા તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૯ (ઠરાવ નં. ૧)

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ - ૧ થી ૭

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ - ૧ થી ૬

ફાઇનાન્સ કમિટી મળ્યા તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ (ઠરાવ નં. ૧ થી ૨)

વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ની આવકનું અંદાજ પત્રક(બજેટ)
વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ની જાવકનું અંદાજ પત્રક(બજેટ)
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ - ૧ થી ૭
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૭ - ૧ થી ૭
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ - ૧ થી ૭
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ - ૧ થી ૮
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ - ૧ થી ૮
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૧૦-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ - ૧ થી ૭
એકાઉન્‍ટના હીસાબો એકાઉન્‍ટ ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૬ - ૧ થી ૬