ગાર્ડન સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

15. ગાર્ડન સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી વસંતભાઈ ચીમનલાલ પટેલ ચેરમેનશ્રી
  શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોરલલ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી અશોકભાઈ રતિલાલ ખલાસી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી