લાઇટ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

12. લાઇટ સમિતી
ક્રમ
ફોટો  
સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી રાજેશભાઈ ગુણવંતલાલ રાણા ચેરમેનશ્રી
  શ્રી વસંતલાલ ચીમનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી નગીનભાઈ રતીલાલ મહીડા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ મનીષાબેન મનોજભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રી મુકેશભાઇ શંકરભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રી વિજયસિંહ ચંદુભા પરમાર સભ્યશ્રી