સેનેટરી સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

9. સેનેટરી સમિતી
ક્રમ  ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી પ્રકાશભાઈ નટવરલાલ પટેલ ચેરમેનશ્રી
  શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોરભાઈ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી વિજયસિંહ ચંદુભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
  શ્રી રાજેશભાઈ ગુણવંતલાલ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રી વસંતભાઈ ચીમનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી નગીનભાઈ રતિલાલ મહિડા સભ્યશ્રી
  શ્રી મુકેશભાઇ શંકરભાઈ ભીલ સભ્યશ્રી