પબ્લિક વર્કસ સમિતિ

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

૨. પબ્લિક વર્કસ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રીમતિ પિન્કીબેન કેતનકુમાર રાણા ચેરમેનશ્રી
  શ્રીમતિ મંજુલાબેન કિશોરભાઇ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ નિશાદબાનુ મોહંમદ સોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ શિલ્પાબેન રાજેશભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી