પુસ્તકાલય સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

13. પુસ્તકાલય સમિતી
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રીમતી કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ ચેરમેનશ્રી
  શ્રીમતી શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી શિલ્પાબેન રાજેશભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રી નગીનભઇ રતિલાલ મહિડા સભ્યશ્રી
  શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોરભાઈ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી પ્રકાશભાઈ નટવરલાલ પટેલ સભ્યશ્રી