ગંદા વિસ્તાર વાતાવરણ લક્ષી સુધારણા સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

5. ગંદા વિસ્તાર વાતાવરણલક્ષી સુધારણા સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રીમતી સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી ચેરમેનશ્રી    
  શ્રી નગીનભાઈ રતિલાલ મહિડા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઈ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી શંકુતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ   સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઈ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી પિન્કીબેન કેતનકુમાર રાણા સભ્યશ્રી