સી.ડી.એસ.સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

6. સી.ડી.એસ. સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રીમતી મંજુલાબેન કિશોરભાઇ રાણા  ચેરમેનશ્રી
  શ્રીમતી નિશાદબાનું મોહંમદસોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી પરિમલાબેન ભદ્રિકકુમાર શાહ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી ઉષાબેન  પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી