ધર્મશાળા સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

11. ધર્મશાળા સમિતી
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
 શ્રીમતિ ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા ચેરમેનશ્રી
  શ્રીમતિ મંજુલાબેન કિશોરભાઇ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ પિન્કીબેન કેતનકુમાર રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ સુમિત્રાબેન રંછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ પરિમલાબેન ભદ્રિકકુમાર શાહ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી