વસવાટ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

14. વસવાટ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઇ વાઘરી   ચેરમેનશ્રી 
  શ્રીમતી નિશાદબાનુ મોહંમદ સોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રી નગીનભાઈ રતીલાલ મહીડા સભ્યશ્રી
  શ્રી મુકેશભાઇ શંકરભાઇ ભીલ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી શકુંતલા બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી