ફાઇનાન્સ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

7. ફાઇનાન્સ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો

શ્રીમતી શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ

ચેરમેનશ્રી
  શ્રી વિજયસિંહ ચંદુભા પરમાર સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી મનીષાબેન મનોજભાઇ વાઘરી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતી ઉષાબેન  પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રી વસંતભાઈ ચીમનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી નગીનભાઈ રતિલાલ મહીડા સભ્યશ્રી