વોટર વર્કસ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

10. વોટર વર્કસ સમિતી
ક્રમ  ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રીમતિ શિલ્પાબેન રાજેશભાઈ પટેલ ચેરમેનશ્રી
  શ્રીમતિ ઉષાબેન પ્રકાશભાઈ બારૈયા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ માછી સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ શકુંતલાબેન બાબુભાઇ રાવળ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ પિન્કીબેન કેતનભાઈ રાણા સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ કલ્પનાબેન પરેશભાઈ પ્રજાપતિ સભ્યશ્રી
  શ્રીમતિ નિશાદબાનું મોહંમદ સોએબ મનસુરી સભ્યશ્રી