સ્મશાન વિકાસ સમિતી

ખંભાત નગરપાલિકા તારીખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૮ થી બાકી મુદ્દત માટે નિમાયેલ સમિતિ

8. સ્મશાન વિકાસ સમિતિ
ક્રમ ફોટો સભ્યનું નામ હોદ્દો
શ્રી મુકેશભાઇ શંકરભાઇ ભીલ ચેરમેનશ્રી
  શ્રી વિજયસિંહ ચંદુભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
  શ્રી પ્રકાશભાઈ નટવરલાલ પટેલ સભ્યશ્રી
  શ્રી નગીનભાઈ રતીલાલ મહીડા સભ્યશ્રી
  શ્રી અશોકભાઇ રતીલાલ ખલાસી સભ્યશ્રી
  શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોરલાલ ખારવા સભ્યશ્રી
  શ્રી રાજેશભાઈ ગુણવંતલાલ રાણા સભ્યશ્રી